Planowanie przestrzeni

W zakresie prac projektowych, zajmujemy się również projektowaniem urbanistycznym. Mamy świadomość jak ważne jest, dla struktur miejskich i ich mieszkańców, świadome i prawidłowe projektowanie przestrzeni publicznej. Co raz większą wagę przywiązuje się dziś, do funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz jej atrakcyjności architektonicznej, która podnosi poziom życia ludzi oraz przesądza o potencjale turystycznym. Zgodnie z rozwijającymi się standardami budownictwa, również planowanie urbanistyczne, stawia sobie za cel, wykorzystanie atutów rozwiązań energooszczędnych, ekologicznych, zmniejszających emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. W ramach współpracy w tej dziedzinie, oferujemy:

projekty zagospodarowania terenu

koncepcja zagospodarowania działki

przygotowanie wniosków o wydanie warunków zabudowy

decyzja o warunkach zabudowy

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

projekty podziałów na działki budowlane , wstępny projekt podziału, usługi geodezyjne

doradztwo w obszarze planowania przestrzennego

przygotowanie uchwał intencyjnych

prowadzenie i weryfikacja procedury planistycznej

procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ekspertyza prawa miejscowego

przygotowanie materiałów do wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne